ANBI

Algemene gegevens

Stichting Evangeliecentrum
Jeugdkerkstraat 5
7101 DP Winterswijk
contact@cgdeontmoeting.nl
RSIN-nummer: 006454409
KvK-nummer: 41038009


Doelstelling Stichting Evangeliecentrum

Stichting Evangelie Centrum (kort “gemeente”) te Winterswijk. Het beleid is er opgericht om de doelstelling te realiseren namelijk: het stimuleren en coördineren van de verbreiding van het evangelie, waaronder te verstaan het evangelie in de bijbelse zin van het woord.

Publicatieplicht Kerkgenootschappen >>

 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De stichting wil het beoogde doel als volgt realiseren:

  1. Verzorgen van samenkomsten, huiskringen, bijbelstudies of gebedsbijeenkomsten waar Jezus centraal staat. Waar mensen de gelegenheid geboden wordt om kennis te nemen van de Bijbel, het Woord van God.
  2. Het regelen en onderhouden van een onderkomen om samenkomsten en bijeenkomsten in te houden. Zoveel mogelijk wordt er gebruik gemaakt van het eigen gebouw aan de Jeugdkerkstraat 5 te Winterswijk
  3. Het verzorgen van kwalitatief onderwijs, ten behoeve van de geestelijke groei van de gemeente, door eigen sprekers en sprekers nationaal uit te nodigen.
  4. Het organiseren van activiteiten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld tieners, jeugd maar ook voor ouderen een zogenaamde “ouderen ochtend”.
  5. Door het schrijven en/of aanbieden van folders, persberichten, artikelen of andere publicaties, hetzij schriftelijk of via de nieuwe media
  6. Door het financieel ondersteunen van zorgvuldig geselecteerde organisatieie zich bezighouden met de verspreiding van het evangelie, waar dan ook ter wereld.
  7. Het opstarten van missionaire activiteiten in Winterswijk en omgeving. Onder andere door het bieden van hulp. Dit kan variëren van geestelijke ondersteuning in allerlei situaties tot praktische of diaconale hulp.


Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk en het financieel beleid is er op gericht, om de beschikbare middelen in te zetten om de doelstelling te verwezenlijken. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting voor het nieuwe jaar vast. Hierin zijn de verwachte opbrengsten en bestedingen opgenomen. Tijdens de bestuursvergaderingen ziet het bestuur toe op de uitvoering hiervan.

Er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het beheer van de stichting. Wanneer gelden vanwege hun aard toch voor langere tijd onder beheer van de stichting zouden vallen, dan zal de stichting deze gelden verantwoord beheren.

De stichting heeft zelf geen werknemers in dienst, over het algemeen worden de werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Ook bestuursleden van de stichting ontvangen geen bestuurdersvergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen voor het organiseren van sommige activiteiten mensen worden ingehuurd. Is er binnen de begroting ruimte om gemaakte onkosten te vergoeden. Maar voor enkele werkzaamheden binnen de stichting wordt een vergoeding gegeven, bestaande uit een vacatievergoeding en/of onkostenvergoeding.


Actueel verslag van activiteiten

Jaar: 2021

Voor een groot deel van 2021 waren kerkelijke activiteiten niet mogelijk door de corona beperkingen.
Van januari tot eind augustus hebben de muziekteams en sprekers de zondagdiensten georganiseerd
en deze via de livestream uitgezonden. Al die tijd hebben mensen de diensten niet kunnen bezoeken. Vanaf eind augustus konden we als gemeente weer diensten organiseren op de zondagochtend in ons gebouw aan de Jeugdkerkstraat 5 met bezoekers.
Tijdens de diensten is er voor 3 leeftijdsgroepen een eigen kinderdienst en één keer in de maand is
er voor de tieners een aparte tienerdienst.
Ook voor bijbelstudies via de connectgroepen en gezamenlijke bijbelstudies in ons gebouw hebben we rekening moeten houden met de coronabeperkingen.
Al onze activiteiten worden wekelijks via een nieuwsbrief per mail bekend gemaakt of via andere sociale media. ( Kerkspot )
De inloopochtend op vrijdagmorgen is weer opgestart.
Iedere vrijdagmorgen is iedereen hartelijk welkom om even binnen te lopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek aan de Jeugdkerkstraat 5.


Financiele verantwoording


De Penningmeester maakt aan het einde van ieder boekjaar een financieel verslag wat kan worden ingezien door de personen die financieel hebben bijgedragen aan
de stichting. Via een te plannen gemeente vergadering zullen de financiën incl. begroting jaarlijks gepresenteerd

Begroting 2022 >>


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.