ANBI

Algemene gegevens

Christengemeente de Ontmoeting
Jeugdkerkstraat 5
7101 DP Winterswijk
contact@cgdeontmoeting.nl
RSIN-nummer: 006454409
KvK-nummer: 41038009


Doelstelling Christengemeente de Ontmoeting

Stichting Evangelie Centrum (kort “gemeente”) te Winterswijk. Het beleid is er opgericht om de doelstelling te realiseren namelijk: het stimuleren en coördineren van de verbreiding van het evangelie, waaronder te verstaan het evangelie in de bijbelse zin van het woord.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De stichting wil het beoogde doel als volgt realiseren:

  1. Verzorgen van samenkomsten, huiskringen, bijbelstudies of gebedsbijeenkomsten waar Jezus centraal staat. Waar mensen de gelegenheid geboden wordt om kennis te nemen van de Bijbel, het Woord van God.
  2. Het regelen en onderhouden van een onderkomen om samenkomsten en bijeenkomsten in te houden. Zoveel mogelijk wordt er gebruik gemaakt van het eigen gebouw aan de Jeugdkerkstraat 5 te Winterswijk
  3. Het verzorgen van kwalitatief onderwijs, ten behoeve van de geestelijke groei van de gemeente, door eigen sprekers en sprekers nationaal uit te nodigen.
  4. Het organiseren van activiteiten voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld tieners, jeugd maar ook voor ouderen een zogenaamde “ouderen ochtend”.
  5. Door het schrijven en/of aanbieden van folders, persberichten, artikelen of andere publicaties, hetzij schriftelijk of via de nieuwe media
  6. Door het financieel ondersteunen van zorgvuldig geselecteerde organisatieie zich bezighouden met de verspreiding van het evangelie, waar dan ook ter wereld.
  7. Het opstarten van missionaire activiteiten in Winterswijk en omgeving. Onder andere door het bieden van hulp. Dit kan variëren van geestelijke ondersteuning in allerlei situaties tot praktische of diaconale hulp.


Beloningsbeleid

De stichting heeft geen winstoogmerk en het financieel beleid is er op gericht, om de beschikbare middelen in te zetten om de doelstelling te verwezenlijken. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting voor het nieuwe jaar vast. Hierin zijn de verwachte opbrengsten en bestedingen opgenomen. Tijdens de bestuursvergaderingen ziet het bestuur toe op de uitvoering hiervan.

Er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het beheer van de stichting. Wanneer gelden vanwege hun aard toch voor langere tijd onder beheer van de stichting zouden vallen, dan zal de stichting deze gelden verantwoord beheren.

De stichting heeft zelf geen werknemers in dienst, over het algemeen worden de werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Ook bestuursleden van de stichting ontvangen geen bestuurdersvergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen voor het organiseren van sommige activiteiten mensen worden ingehuurd. Is er binnen de begroting ruimte om gemaakte onkosten te vergoeden. Maar voor enkele werkzaamheden binnen de stichting wordt een vergoeding gegeven, bestaande uit een vacatievergoeding en/of onkostenvergoeding.


Financiele verantwoording


De Penningmeester maakt aan het einde van ieder boekjaar een financieel verslag wat kan worden ingezien door de personen die financieel hebben bijgedragen aan
de stichting. Via een te plannen gemeente vergadering zullen de financiën incl. begroting jaarlijks gepresenteerd

Financieel jaarverslag 2019 (zie bijlage)

Link naar Begroting 2020 >>


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.